Top

Hack máy tính từ xa sử dụng địa chỉ IP – Hacking

sẽ lấy địa chỉ IP của Google.com

Đây là cách chúng ta có thể có được địa chỉ IP của trang web nạn nhân.

Làm thế nào về máy tính của bạn của bạn? Bạn không thể làm www.yourfirend’sname.com, có thể bạn? Tìm địa chỉ IP của người bạn rất ít công việc khó khăn, và khó khăn hơn nó là nếu anh có địa chỉ IP động mà tiếp tục thay đổi.

Một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi để phát hiện địa chỉ IP của bạn của bạn là bằng cách trò chuyện với anh ta.

Để làm gì vì vậy tôi sẽ sử dụng “netstat” lệnh trong cửa sổ. Nếu bạn muốn biết địa chỉ IP của một người cụ thể trên Facebook hoặc orkut hay bất kỳ cuộc trò chuyện  dịch vụ, chỉ có một cách: Chỉ mời hoặc ping ông cho một cuộc trò chuyện và trong khi chat là ON mở ‘ Command Prompt ‘ trên máy tính của bạn (Bắt đầu > Run> cmd).

lưu ý :  trước khi cố gắng này chắc chắn rằng bạn đóng tất cả các tab khác trong trình duyệt của bạn và chỉ facebook đang mở. Ngoài ra nếu có thể xóa tất cả lịch sử và bộ nhớ cache từ trình duyệt của bạn. Lưu ý : Bạn không có thể theo dõi những người đứng sau proxy server!

lưu ý : Bây giờ một ngày phương pháp này không làm việc với Facebook, Trong bài viết tiếp theo của tôi sẽ dạy bạn làm thế nào để có được địa chỉ IP của người dùng facebook

Khi nhắc lệnh mở ra, gõ lệnh sau và nhấn  Enter .

                    netstat -an

Và bạn sẽ nhận được tất cả các địa chỉ IP kết nối được thiết lập ở đó. Lưu ý xuống tất cả những nghi ngờ IP

Bây giờ bạn có địa chỉ IP phải không? Là nó trực tuyến?

Để biết tình trạng trực tuyến chỉ cần ping địa chỉ IP, nếu nó là trực tuyến, nó sẽ trả lời.

Nếu địa chỉ IP là trực tuyến, quét các cổng mở. cổng mở giống như cánh cửa đã đóng mà không cần khóa, bạn có thể đi vào bên trong và bên ngoài một cách dễ dàng.

Bây giờ bạn đã địa chỉ IP và địa chỉ cổng mở của các nạn nhân, bây giờ bạn có thể sử dụng telnet để cố gắng truy cập chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kích hoạt telnet trong máy tính của bạn hoặc cài đặt nó từ Control panel> Add Remove Programs> thêm thành phần cửa sổ.

Bây giờ nhắc lệnh mở và sử dụng lệnh telnet để truy cập vào các địa chỉ IP. Sử dụng sau cú pháp cho kết nối.

telnet [địa chỉ IP] [Port]

Bạn sẽ được yêu cầu thông tin đăng nhập đầu vào

Nếu bạn có thể đoán được thông tin một cách dễ dàng thì đó là OK. Hoặc bạn có thể sử dụng một số công cụ brute-buộc.

Bằng cách này bạn sẽ có thể hack máy tính từ xa chỉ sử dụng địa chỉ IP.

Related Articles

Back to top button