Wiki

LESSON – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt

English Vietnamese Ví dụ theo ngữ cảnh của “lesson” trong Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Related Articles

Back to top button