Wiki

INSTANCE- phương thức phổ biến trong lập trình hướng đối tượng

Instance đơn thuần là thuật ngữ chỉ một trường hợp, một ví dụ cụ thể. Trong lĩnh vực phần mềm, instance trước đây được định nghĩa như là một dạng cấu trúc dữ liệu, một chương trình máy tính hoặc một phương thức được triển khai, xử lý và chạy được trên bộ nhớ ( memory)

Đặc biệt, trong lập trình hướng đối tượng, dựa trên định nghĩa về class, instance được hiểu là một đối tượng được triển khai dưới dạng tập hợp dữ liệu trên bộ nhớ. Class như một dạng văn phòng phẩm, và trong đó có rất nhiều instance mang nội dung khác nhau.

Trong lĩnh vực ảo hóa ( virtualization), tại một thiết bị mang tính vật lý như là máy tính, có loại instance được coi như là phần mềm khởi động máy tính ảo đã được code ( VM instance, virtualization instance).

Theo cách nhìn của người dùng hoặc OS, instance cứ như là một chiếc máy tính thực thụ, có khả năng khởi đông phần mềm trên máy tính vậy.

Related Articles

Back to top button