Wiki

Though ở cuối câu nghĩa là gì?

Though nằm ở vị trí đó là trạng từ.

Though mà là trạng từ thì có nghĩa là “mặc dù vậy” hoặc “nhưng” nhé em. Nó dùng diễn tả sự trái ngược với câu trước.

Ví dụ trong từ điển Oxford:

○ Our team lost. It was a good game though.= Đội của chúng tôi thua. Mặc dù vậy đó là một trận đấu hay.

○ ‘Have you ever been to Australia?’ ‘No. I’d like to, though.’= ‘Bạn đã đến Úc bao giờ chưa?’ ‘Chưa. Nhưng tôi cũng thích đến.’

Related Articles

Back to top button