Wiki

PFP là gì? Ý nghĩa của từ pfp

PFP là gì ?

PFP là “Picture for Proof” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PFP

PFP có nghĩa “Picture for Proof”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh để chứng minh”.

PFP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PFP là “Picture for Proof”.

Một số kiểu PFP viết tắt khác:+ Partnership For Peace: Quan hệ đối tác vì hòa bình.+ Profile Picture: Ảnh đại diện.+ Pay For Performance: Trả tiền cho hiệu suất.+ Peace and Freedom Party: Đảng hòa bình và tự do.+ Plutonium Finishing Plant: Nhà máy hoàn thiện Plutonium.+ Personal Financial Planner: Kế hoạch tài chính cá nhân.+ Passive Fire Protection: Phòng cháy chữa cháy thụ động.+ Planned Furniture Promotions: Chương trình khuyến mãi nội thất theo kế hoạch….

Related Articles

Back to top button