Wiki

AMOUNT – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt

I saw this for _[amount]_ somewhere else.

Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.

_[amount]_ is my final offer!

Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!

The total amount payable is…

Tổng số tiền cần thanh toán là…

I’ll give you _[amount]_ for this.

Món này _[số tiền]_ thôi.

Related Articles

Back to top button