Wiki

SN là gì? Ý nghĩa của từ sn

SN là gì ?

SN là “Sinh nhật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SN

SN có nghĩa “Sinh nhật”.

SN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SN là “Sinh nhật”.

Viết tắt SN với nghĩa khác:+ Sinh năm.+ Sinh ngày.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SN:+ CNSH: Công nghệ sinh học.+ SH: Sinh hoạt.+ SVHS: Sinh viên học sinh.+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.+ BTS: Ban tuyển sinh.+ VS: Vệ sinh.+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.+ LHS: Lưu học sinh.+ DHS: Du học sinh.+ TNSV: Thanh niên sinh viên.+ SV–HS: Sinh viên học sinh.+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.+ TTCN: Tuổi trẻ Chủ nhật.+ HSPT: Học sinh phổ thông.+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh….

Related Articles

Back to top button