Wiki

Ma trận là gì?

Ma trận là gì?

Ma trận(matrix) là bảng sắp xếp số liệu (gọi là phần tử của ma trận) thành hàng và cột. Ma trận có thể có một hay nhiều chiều biểu thị bằng số dòng và cột. Ma trận được sử dụng nhiều trong kinh tế để mô tả các mối quan hệ kinh tế liên ngành (bảng cân đối liên ngành, ma trận hạch toán xã hội) và các hiện tượng kinh tế khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Related Articles

Back to top button