Wiki

Độ âm điện

Chào mừng!

Độ âm điện đề cập đến khả năng của một nguyên tử để thu hút các điện tử dùng chung trong liên kết cộng hóa trị

Giá trị của Độ âm điện càng cao thì nguyên tố đó thu hút các electron dùng chung càng mạnh.

Theo wikipedia…

Độ âm điện, được ký hiệu là χ, là xu hướng nguyên tử của một nguyên tố hóa học nhất định thu hút các điện tử dùng chung (hoặc mật độ điện tử) khi hình thành liên kết hóa học. Độ âm điện của một nguyên tử bị ảnh hưởng bởi cả số hiệu nguyên tử và khoảng cách mà các electron hóa trị của nó cư trú từ hạt nhân mang điện.

Mục lục

Bây giờ là lúc để nói về:

 • Độ âm điện là gì
 • Độ âm điện có nghĩa là gì
 • Ai đã khám phá ra Độ âm điện
 • Nguyên nhân gây ra Độ âm điện
 • Độ âm điện được đo như thế nào
 • Điều gì quyết định Độ âm điện
 • Cách tìm Độ âm điện của một phần tử
 • Cách xác định Độ âm điện từ bảng tuần hoàn
 • Độ âm điện phương trình
 • Độ âm điện đơn vị
 • Cách tính Độ âm điện
 • Độ âm điện so với ái lực điện tử
 • Độ âm điện so với năng lượng ion hóa
 • Độ âm điện so với số nguyên tử
 • Độ âm điện bảng tuần hoàn xu hướng
 • Độ âm điện tăng như thế nào
 • Độ âm điện ảnh hưởng đến phân cực như thế nào
 • Sự khác biệt Độ âm điện nào tạo nên cực liên kết
 • Độ âm điện ảnh hưởng như thế nào đến liên kết
 • Độ âm điện có liên quan như thế nào đến liên kết cộng hóa trị
 • Cách dự đoán loại liên kết bằng Độ âm điện
 • Cách sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần Độ âm điện
 • Phần tử nào cao nhất Độ âm điện
 • Phần tử nào không có Độ âm điện

Độ âm điện là gì

Độ âm điện là thước đo khả năng của một nguyên tử để thu hút các điện tử dùng chung cho chính nó.

Trong bảng tuần hoàn, Độ âm điện thường tăng khi bạn di chuyển từ trái sang phải trong một chu kỳ và giảm khi bạn di chuyển xuống một nhóm.

Mẹo: Bật nút chú thích nếu bạn cần. Chọn “dịch tự động” trong nút cài đặt, nếu bạn không quen với ngôn ngữ tiếng Anh.

Độ âm điện Nghĩa là gì

Độ âm điện là thước đo khả năng của một nguyên tử để thu hút các điện tử dùng chung cho chính nó.

Ai đã khám phá ra Độ âm điện

Linus Pauling

Các giá trị Độ âm điện do Linus Pauling, một nhà hóa học người Mỹ, đưa ra, là các đại lượng không thứ nguyên nằm trong khoảng từ nhỏ hơn một chút đối với kim loại kiềm đến tối đa là bốn đối với flo.

Giá trị Độ âm điện lớn cho thấy lực hút electron mạnh hơn giá trị Độ âm điện nhỏ.

Mẹo: Bật nút chú thích nếu bạn cần. Chọn “dịch tự động” trong nút cài đặt, nếu bạn không quen với ngôn ngữ tiếng Anh.

Nguyên nhân gây ra Độ âm điện

Điện tích lớn hơn trên hạt nhân.

Ở cấp độ cơ bản nhất, Độ âm điện được xác định bởi các yếu tố như điện tích hạt nhân (nguyên tử càng có nhiều proton thì càng có nhiều “lực kéo” lên các electron) và số lượng và vị trí của các electron khác trong vỏ nguyên tử ( nguyên tử càng có nhiều electron thì số electron hoá trị càng xa hạt nhân.

Độ âm điện được đo như thế nào

Độ âm điện không được đo bằng đơn vị năng lượng, mà là một thang đo tương đối.

Tất cả các yếu tố được so sánh với nhau.

Điều gì quyết định Độ âm điện

Độ âm điện của một nguyên tử bị ảnh hưởng bởi cả số nguyên tử của nó và kích thước của nguyên tử.

Độ âm điện của nó càng cao, một nguyên tố càng thu hút nhiều electron.

Cách xác định Độ âm điện từ bảng tuần hoàn

Trong bảng tuần hoàn, Độ âm điện thường tăng khi bạn di chuyển từ trái sang phải trong một chu kỳ và giảm khi bạn di chuyển xuống một nhóm.

Kết quả là, các nguyên tố có độ âm điện cao nhất được tìm thấy ở phía trên bên phải của bảng tuần hoàn, trong khi các nguyên tố có độ âm điện thấp nhất được tìm thấy ở phía dưới bên trái.

Độ âm điện phương trình

EN (X) – EN (Y) = 0,102 (Δ1 / 2)

Bằng cách thực hiện một số thí nghiệm và tính toán cẩn thận, Pauling đã đưa ra một phương trình phức tạp hơn một chút cho độ âm điện tương đối của hai nguyên tử trong phân tử.

Độ âm điện đơn vị

Không có đơn vị.

Độ âm điện không được đo bằng đơn vị năng lượng, mà là một thang đo tương đối.

Cách tính Độ âm điện

Trừ Độ âm điện nhỏ hơn với giá trị lớn hơn để tìm sự khác biệt

Lấy giá trị lớn hơn trừ Độ âm điện nhỏ hơn để tìm sự khác biệt.

Ví dụ, nếu chúng ta đang xem xét phân tử HF, chúng ta sẽ trừ Độ âm điện của hydro (2.1) cho flo (4.0) .4.0 – 2.1 = 1.9.

Độ âm điện so với ái lực điện tử

Độ âm điện là định tính trong khi ái lực của điện tử là định lượng.

Độ âm điện nói chung là một đại lượng không có đơn vị nhưng được định nghĩa theo Pauling.

Mặt khác, ái lực của electron được đo bằng kJ / mol.

Khi một nguyên tố có xu hướng thể hiện khả năng thu hút mạnh hơn thì Độ âm điện của nguyên tố đó càng cao.

Độ âm điện so với năng lượng ion hóa

Độ âm điện giải thích lực hút của các electron.

Sự khác biệt chính giữa Độ âm điện và năng lượng ion hóa là Độ âm điện giải thích lực hút của các electron trong khi năng lượng ion hóa đề cập đến sự bứt electron khỏi nguyên tử.

Độ âm điện so với số nguyên tử

Độ âm điện của một nguyên tử bị ảnh hưởng bởi cả số nguyên tử của nó và kích thước của nguyên tử.

Độ âm điện của nó càng cao, một nguyên tố càng thu hút nhiều electron.

Độ âm điện bảng tuần hoàn xu hướng

Xu hướng Độ âm điện đề cập đến một xu hướng có thể được nhìn thấy trong bảng tuần hoàn.

Xu hướng này được nhìn thấy khi bạn di chuyển trên bảng tuần hoàn từ trái sang phải: Độ âm điện tăng trong khi nó giảm khi bạn di chuyển xuống một nhóm nguyên tố.

Độ âm điện tăng như thế nào

Trong bảng tuần hoàn, Độ âm điện thường tăng khi bạn di chuyển từ trái sang phải trong một chu kỳ và giảm khi bạn di chuyển xuống một nhóm.

Kết quả là, các nguyên tố có độ âm điện cao nhất được tìm thấy ở phía trên bên phải của bảng tuần hoàn, trong khi các nguyên tố có độ âm điện thấp nhất được tìm thấy ở phía dưới bên trái.

Độ âm điện Ảnh hưởng đến phân cực như thế nào

Nếu hai điện tử có độ âm điện khác nhau thì nguyên tử có Độ âm điện lớn hơn sẽ kéo mật độ điện tử về phía của liên kết nhiều hơn, tạo ra phân cực âm ở phía đó của liên kết để lại cực dương ở phía bên kia của liên kết. Liên kết.

Sự khác biệt Độ âm điện nào tạo nên cực liên kết

Liên kết trong đó hiệu số Độ âm điện giữa các nguyên tử nằm trong khoảng từ 0,4 đến 1,7 được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực.

Độ âm điện Ảnh hưởng đến liên kết như thế nào

Độ âm điện của các nguyên tử tham gia vào một hợp chất ảnh hưởng đến các liên kết ion.

Các nguyên tố có độ âm điện cao hơn có xu hướng hình thành các liên kết đặc tính ion cao hơn với các nguyên tố khác.

Các nguyên tố có Độ âm điện cao, sẽ tạo liên kết với bất kỳ nguyên tử nào có nhiều đặc tính ion hơn.

Độ âm điện có liên quan như thế nào đến liên kết cộng hóa trị

Sự khác biệt Độ âm điện ảnh hưởng đến mức độ chia sẻ liên kết cộng hóa trị.

Chia sẻ càng bình đẳng thì mối liên kết càng bền chặt.

Nếu độ âm điện của hai nguyên tử là hoàn toàn giống nhau, liên kết hình thành do sự chia sẻ của các electron sẽ là liên kết cộng hóa trị thuần túy.

Cách dự đoán loại liên kết bằng Độ âm điện

So sánh độ âm điện của các nguyên tố.

Sự khác biệt về Độ âm điện của hai nguyên tử xác định loại liên kết của chúng.

Nếu sự khác biệt Độ âm điện lớn hơn 1,7, liên kết sẽ có đặc tính ion.

Nếu sự khác biệt Độ âm điện giữa 0,4 và 1,7, liên kết sẽ có đặc tính cộng hóa trị có cực.

Nguyên tố nào cao nhất Độ âm điện

Flo

(Heli, neon và argon không được liệt kê trong thang Pauling Độ âm điện, mặc dù trong thang Allred-Rochow, heli có Độ âm điện cao nhất.)

Video: Độ âm điện, Giới thiệu cơ bản, …

Bạn có thích âm thanh và video? Nếu bạn làm vậy, bạn có thể thích định dạng này hơn:

Mẹo: Bật nút chú thích nếu bạn cần. Chọn “dịch tự động” trong nút cài đặt, nếu bạn không quen với ngôn ngữ tiếng Anh.

Trích dẫn

Khi bạn cần phải bao gồm một thực tế hoặc mảnh thông tin trong một bài tập hoặc bài luận, bạn cũng nên bao gồm ở đâu và làm thế nào bạn tìm thấy rằng mảnh thông tin (Độ âm điện).

Điều đó mang lại sự tín nhiệm cho bài báo của bạn và đôi khi nó được yêu cầu trong giáo dục đại học.

Để làm cho cuộc sống của bạn (và trích dẫn) dễ dàng hơn chỉ cần sao chép và dán các thông tin dưới đây vào bài tập hoặc bài luận của bạn:

Luz, Gelson. Độ âm điện. Vật chất Blog. Gelsonluz.com. dd mmmm yyyy. URL.

Bây giờ thay thế dd, mmmm và yyyy với ngày, tháng, và năm bạn duyệt trang này. Cũng thay thế URL cho url thực tế của trang này. Định dạng trích dẫn này dựa trên MLA.

Related Articles

Back to top button