Wiki

Sinh sản là gì? | Tech12h

Câu 1: Trang 162 sgk Sinh học 11

Sinh sản là gì?

  • Sinh sản là quá trình tạ ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài

Related Articles

Back to top button