Wiki

[Âm nhạc 8] Gam thứ – Giọng thứ – Tập đọc nhạc số 2

1.    1.  Nhạc lí: Gam thứ – Giọng thứ

a.     Gam thứ:

–         Là hẹ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công thức cung và nửa cung như sau:

      1c     1/2c     1c     1c     1/2c     1c      1c

b.     Giọng thứ:

–         Các bậc âm trong gam thứ được sử dụng đễ xây dựng giai điệu một bài (bản nhạc) người ta gọi là giọng thứ kèm tên âm chủ

             1c      1.5c   1c        1c      1.5c       1c           1c

1.     2. Tập đọc nhạc số 2:

                                      Trở về Su-ri-en-tô

                                                           Bài hát I-ta-li-a

                           

Related Articles

Back to top button