Kiểm toán (Audit) là gì? Các loại Kiểm toán, Mục đích và phạm vi

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về Audit là gì đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi

Kiểm toán là loại hình dịch vụ đang được phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Các đối tượng sử dụng thông tin, nhất là các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp, có thể gặp những rủi ro liên quan đến thông tin, chẳng hạn nhận được thông sai do mâu thuẫn quyền lợi, do sự phức tạp nghiệp vụ, do số lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều và đa dạng, và thậm chí là do sai xót hoặc gian lận,… . Do đó, với nhu cầu mong muốn có một đơn vị độc lập cung cấp dịch vụ nhằm minh bạch thông tin, số liệu báo cáo tài chính phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà sử dụng thông tin, Kiểm toán được ra đời.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Kiểm toán (audit) là gì? Các loại Kiểm toán, Mục đích và phạm vi của Kiểm toán.

 • Xem thêm Kiểm toán Độc lập là gì? Các doanh nghiệp bắt buộc phải Kiểm toán? Mục đích và Nguyên tắc hoạt động
 • Xem thêm Kiểm toán Nội bộ là gì? Nhiệm vụ và Mục tiêu kiểm toán nội bộ? Các đơn vị nào phải thực hiện?
 • Xem thêm Kiểm toán Nhà nước là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước?

1. Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là việc thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin nhằm xác định và báo cáo về sự phù hợp của các thông tin này với các tiêu chuẩn được thiết lập. Việc Kiểm toán cần được thực hiện bởi các Kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập.

2. Kiểm toán tiếng Anh là gì?

Kiểm toán tiếng Anh Audit

Định nghĩa Kiểm toán bằng tiếng Anh: Audit is the collection and evaluation of evidence about information in order to determine and report on its compliance with established standards. Audits should be performed by qualified and independent Auditors.

3. Có các loại Kiểm toán nào?

Phân loại theo mục đích kiểm toán:

Kiểm toán Báo cáo tài chính:

Tham khảo thêm: Tín chỉ là gì? Sinh viên cần biết gì khi học tín chỉ? – LuatVietnam

Kiểm toán Báo cáo tài chính là sự kiểm tra và trình bày ý kiến nhận xét về tính trung thực, hợp lý của các Báo cáo tài chính của một đơn vị được kiểm toán bao gồm: Kiểm tra Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kiểm toán Báo cáo tài chính thường được thực hiện bởi các Kiểm toán viên độc lập, phục vụ cho nhu cầu quản lý, Nhà nước và Chủ yếu là các đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài như Nhà đầu tư, Chủ nợ, Cổ đông, Nhà cung cấp,…

Kiểm toán tuân thủ:

Kiểm toán tuân thủ là việc Kiểm tra nhằm đánh giá mức độ chấp hành Luật pháp hay theo một nội dung văn bản, quy định nào đó.

Kiểm toán Tuân thủ thường do cấp trên thực hiện kiểm tra đối với cấp dưới như: Kiểm tra của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp về việc chấp hành luật thuế, kiểm toán Nhà nước kiểm tra đối với đơn vị sử dụng vốn và kinh phí Nhà nước,… kết quả kiểm toán phụ vụ cho các cấp có thẩm quyền liên quan.

Kiểm toán hoạt động:

Kiểm toán hoạt động là tiến trình kiểm tra và đánh giá về sự hữu hiệu và tính hiệu quả của một hoạt động. Có thể là đánh giá một phương án sản xuất kinh doanh, một quy trình công nghệ, một cơ cấu tổ chức.

Kiểm toán hoạt động thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên nội bộ nhưng cũng có thể do Kiểm toán viên nhà nước hay Kiểm toán viên độc lập tiến hành. Kết quả của Kiểm toán hoạt động chủ yếu phục vụ cho lợi ích của bản thân doanh nghiệp.

Phân loại theo người thực hiện Kiểm toán

Kiểm toán độc lập:

Tham khảo thêm: Dimension là gì? Tìm hiểu tất tần tật về Dimension

Được tiến hành bởi các Doanh nghiệp kiểm toán (các Công ty Kiểm toán độc lập) thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính, ngoài ra, cũng thực hiện kiểm toán hoạt động hay kiểm toán tuân thủ và các dịch vụ tư vấn tài chính theo yêu cầu của khách hàng.

Báo cáo kiểm toán độc lập có tính pháp lý cao và được sử dụng chủ yếu bởi các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.

Kiểm toán nội bộ:

Do các kiểm toán viên nội bộ thực hiện (thường là một bộ phận trong đơn vị được tổ chức để thực hiện chuyên về nghiệp vụ này). Kiểm toán nội bộ chủ yếu là thực hiện Kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ, phục vụ cho các nhà quản lý trong doanh nghiệp.

Kiểm toán nhà nước:

Là các loại hình kiểm toán được các kiểm toán viên nhà nước tiến hành: Ví dụ: Kiểm toán thuế, Kiểm toán ngân sách,…

Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán tuân thủ đối với mọi đơn vị và cả kiểm toán hoạt động đối với các đơn vị sử dụng vốn và kinh phí nhà nước.

4. Mục đích của kiểm toán.

Tham khảo thêm: Biểu thức là gì, cách tính giá trị biểu thức lớp 3,4 – Tiphọc Online

Dựa trên mỗi kiểm toán được phân loại ở trên, ta sẽ có cách mục đích khác nhau, cụ thể:

Đối với kiểm toán nhà nước:

Thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Đối với kiểm toán độc lập:

Là báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kiểm toán độc lập là người thứ ba độc lập khách quan sẽ đưa ra lời kết luận là báo cáo tài chính của doanh nghiệp lập ra có trung thực và hợp lý không ? Kiểm toán độc lập còn giúp các đơn vị kế toán phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các gian lận và sai sót, phòng ngừa các sai phạm và thiệt hại có thể xảy ra.

Đối với kiểm toán nội bộ:

 • Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc hoạt động, quản lý kinh doanh, chính sách chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị, của ban giám đốc doanh nghiệp.
 • Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý ; đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành của doanh nghiệp.

5. Phạm vi của kiểm toán.

Phạm vi của mỗi loại kiểm toán cụ thể như sau:

Đối với kiểm toán nhà nước:

 • Tài liệu kế toán và báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ nhà nước hoặc ngân quỹ công.
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình đầu tư XDCB thuộc vốn ngân sách cấp, các dự án, chương trình tài trợ, vay nợ thuộc chính phủ.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước.
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán các chương trình an ninh, quốc phòng, dự trữ quốc gia.
 • Kiểm toán nhà nước chỉ kiểm toán theo chương trình kế hoạch kiểm toán được chính phủ phê duyệt.

Đối với kiểm toán độc lập:

 • Cung cấp dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu của khách hàng, chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty cổ phần và nhiều loại hình DN khác, có thể là đối tượng kiểm toán theo luật định hoặc tự nguyện.
 • Thực hiện kiểm toán theo yêu cầu cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội và tổ chức quốc tế..
 • Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn và nhiều dịch vụ khác.

Đối với kiểm toán nội bộ

 • Kiểm toán hoạt động.
 • Kiểm toán tính tuân thủ
 • Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị.
 • Kiểm toán nội bộ chỉ thực hiện việc kiểm toán trong phạm vi DN và các đơn vị nội bộ DN.

6. Các tài liệu Văn bản liên quan đến Kiểm toán:

 • Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam
 • Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 số 67/2011/QH12
 • Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015
 • Nghị định về Kiểm toán Nội bộ số 05/2019/NĐ-CP

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Kiểm toán (Audit) là gì? Các loại Kiểm toán, Mục đích và phạm vi của Kiểm toán.

Xem thêm:

 • Kiểm toán Độc lập là gì? Các doanh nghiệp bắt buộc phải Kiểm toán? Mục đích và Nguyên tắc hoạt động
 • Kiểm toán Nội bộ là gì? Nhiệm vụ và Mục tiêu kiểm toán nội bộ? Các đơn vị nào phải thực hiện?
 • Kiểm toán Nhà nước là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước?

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán

Related Posts

Duet là gì? Cách tạo ra video duet trên Tik Tok – Mua hàng đảm bảo

Duet là gì? Cách tạo ra video duet trên Tik Tok – Mua hàng đảm bảo

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về duet là gì được quan tâm nhiều bởi người đọc

Chứng chỉ (Diploma) và bằng cấp (Degree) là gì và khác nhau như

Chứng chỉ (Diploma) và bằng cấp (Degree) là gì và khác nhau như

Sau đây, bạn có thể tìm hiểu các thông tin cần biết về degree là gì được quan tâm nhiều bởi người đọc

ICT là gì? Ứng dụng trong ngành IT và mọi lĩnh vực đời sống

ICT là gì? Ứng dụng trong ngành IT và mọi lĩnh vực đời sống

Bạn đọc có thể tham khảo những thông tin hữu ích về ict là gì được người đọc quan tâm nhiều

Token là gì? Cách phân biệt Coin và Token trong thị trường crypto

Token là gì? Cách phân biệt Coin và Token trong thị trường crypto

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về coin là gì đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi

Google drive là gì? Cách dùng các tính năng miễn phí của Google

Google drive là gì? Cách dùng các tính năng miễn phí của Google

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về google drive là gì được người đọc quan tâm nhiều

Thuế VAT là gì? – FBLAW

Thuế VAT là gì? – FBLAW

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về vat là gì đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi