Đào Tạo Trung Cấp Xử Lý Dữ Liệu – Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước.

Tên nghề:                     XỬ LÝ DỮ LIỆU Mã nghề:                      40480203 Trình độ đào tạo:         Trung cấp Thời gian đào tạo:        2 năm Đối tượng tuyển

Read more
error: Content is protected !!