Khai giảng Lớp Trung Cấp Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Đường Sắt Tại Dĩ An.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Chương trình đào tạo cao đẳng nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt nhằm đào tạo nguồn nhân lực về kinh doanh ngành vận tải đường sắt đáp ứng nhu cầu của ngành đường sắt và xã hội. Người tốt nghiệp khóa học có khả năng sau:

– Kiến thức:

+ Nêu được những kiến thức cơ bản về đầu máy, toa xe, cầu đường, thông tin, tín hiệu và những nội dung cơ bản của luật đường sắt, các nghị định liên quan, quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt, quy trình tín hiệu đường sắt, quy trình chạy tàu và công tác dồn trên đường sắt có liên quan đến quản trị kinh doanh vận tải đường sắt;

+ Trình bày được những kiến thức chuyên môn về tổ chức vận tải hàng hoá, hành khách, tổ chức xếp dỡ, quy định vận tải hàng hoá trên đường sắt quốc gia và liên vận quốc tế, kế toán thống kê ga, tàu và thanh toán trong liên vận quốc tế và các công lệnh, chỉ thị, biệt lệ có liên quan đến nghề qản trị kinh doanh vận tải đường sắt;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản như Luật kinh tế, Luật thống kê hay tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp có liên quan đến quản trị kinh doanh vận tải. Vận dụng kiến thức này để ký kết và thực hiện các hợp đồng vận tải hàng hóa, hành khách và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng vận tải. Đồng thời vận dụng kiến thức này để quản lý, điều hành đơn vị hoạt động đúng Pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế;

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế học, định mức lao động, kinh tế vận tải sắt để quản lý doanh nghiệp, xây dựng các định mức và đơn giá cho các hoạt động kinh doanh vận tải và các dịch vụ của ga, trạm công tác trên tàu, đại lý vận tải;

+ Vận dụng được những kiến thức về vận trù học, tâm lý khách hàng và kiến thức về quản lý kinh tế để lập, đánh giá và tổ chức thực hiện phương án kinh doanh vận tải và tổ chức các dịch vụ liên quan đến vận tải đường sắt một cách có hiệu quả. Đồng thời đánh giá được kết quả hoạt động của quá trình sản xuất kinh doanh và tổ chức và quản lý các dịch vụ, đại lý vận tải;

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức về kỹ thuật xếp dỡ hàng hóa vào việc tính toán, lựa chọn các phương án xếp và gia cố hàng hoá trên toa xe và hướng dẫn việc xếp dỡ hàng hoá trên toa xe đảm bảo an toàn hàng hoá và người trong quá trình vận chuyển, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị máy móc xếp dỡ, phương tiện vận tải và sử dụng hợp lý lao động;

+ Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ, marketing vào trong giao tiếp và ứng xử với hành khách, người thuê vận tải, người nhận hàng và giao tiếp xã hội văn minh lịch sự.

[Bình Phước] Học Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học Tại Bình Phước

– Kỹ năng:

+ Tính toán, lập phương án xếp dỡ, hướng dẫn công tác xếp dỡ hàng hoá;

+ Lập được hoá đơn gửi hàng, vận đơn liên vận quốc tế;

+ Bán được vé hành khách đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

+ Thống kê, lập các sổ sách và lập các báo cáo về vận chuyển hàng hoá, hành khách;

+ Giải quyết các trường hợp liên quan đến vi phạm quy định vận chuyển hàng hoá, hành khách;

+ Lập kế hoạch giai đoạn, kế hoạch ban, kế hoạch ngày và kế hoạch sản xuất kinh doanh ở ga, với nhiệm vụ trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách, trưởng ga, trưởng trạm, trưởng đại lý hoặc doanh nghiệp vận tải đường sắt loại nhỏ;

+ Đánh giá được phương án sản xuất kinh doanh;

+ Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất ở ga, đại lý vận tải, các doanh nghiệp vận tải;

+ Lập được đơn giá vận chuyển hoặc đưa ra được dịch vụ kinh doanh vận tải đường sắt hoặc dịch vụ kho vận;

+ Quản lý và tổ chức được các hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt;

+ Lập và triển khai được kế hoạch ban, kế hoạch giai đoạn của ga, trạm, đại lý về tổ chức phục vụ vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hoá bằng đường sắt hoặc dịch vụ kho vận khác;

+ Phân tích đánh giá được kết quả sản xuất kinh doanh của dịch vụ, đại lý, của ga, trạm;

+ Quản lý được nhân lực trong ban sản xuất với nhiệm vụ là trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách, điều độ khách hoá vận, trưởng đại lý, trưởng ga, trạm công tác trên tàu;

+ Phát hiện và giải quyết được tình huống nghề nghiệp phức tạp trong phạm vi nhiệm vụ chức trách của chức danh đảm nhiệm.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng ngành Đường sắt và phát triển đất nước, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện;

+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

– Thể chất và quốc phòng:

+ Rèn luyện sinh viên đạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân thể theo lứa tuổi và đạt sức khoẻ theo tiêu chuẩn của nghề nghiệp quy định;

+ Giáo dục sinh viên có kiến thức cơ bản về quốc phòng toàn dân theo quy định chung của Bộ Lao động thương binh và Xã hội ở trình độ cao đẳng nghề.

Cơ hội việc làm:

Người tốt nghiệp khóa đào tạo cao đẳng nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt có khả năng làm việc trong các tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt với các vị trí như: trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách, trưởng các nhóm marketing, nhân viên kinh doanh, tiếp thị; phòng kế hoạch xí nghiệp vận tải, ga; có thể làm trưởng ga, trưởng trạm, trưởng các đại lý vận tải đường sắt hoặc kho vận và có khả năng học tiếp ở trình độ cao hơn.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng và an ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
Các môn hoc, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 An toàn lao động 5 Toán kinh tế
2 Đ­ường sắt thư­­ờng thức 6 Kinh tế học
3 Pháp luật về đ­­ường sắt 7 Luật Kinh tế
4 Tổ chức chạy tàu
Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
1 Tổ chức vận tải hàng hoá, hành khách 13 Nghiệp vụ giao nhận hành lý, bao gửi
2 Quy định vận tải hàng hoá trên đường sắt 14 Nghiệp vụ kiểm tra th­ương vụ hàng hoá
3 Quy định vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đ­­ường sắt 15 Nghiệp vụ kho bãi, giao nhận và bảo quản hàng hóa
4 Marketing vận tải đ­­ường sắt 16 Nghiệp vụ bán vé
5 Thống kê doanh nghiệp 17 Nghiệp vụ hạch toán hàng hoá
6 Tài chính, kế toán doanh nghiệp 18 Nghiệp vụ trư­ởng nhóm hành khách
7 Kế toán, thống kê ga tàu 19 Nghiệp vụ tr­ưởng nhóm hàng hoá
8 Tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh vận tải đường sắt 20 Thực tập khách vận
9 Quản trị doanh nghiệp vận tải đ­­ường sắt 21 Thực tập hoá vận
10 Giao tiếp trong kinh doanh 22 Định mức lao động trong vận tải đường sắt
11 An toàn giao thông vận tải đường sắt 23 Kinh tế vận tải đ­­ường sắt
12 Nghiệp vụ kiểm soát vé, trật tự sân ga phòng đợi 24 Thực tập kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt
Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 Vận tải đa ph­ương thức 6 Nghiệp vụ phục vụ hành khách trên tàu
2 Tổ chức xếp dỡ hàng hoá 7 Nghiệp vụ phát thanh, chỉ dẫn hành khách
3 Vận tải hàng hoá, hành khách Liên vận quốc tế và thanh toán trong Liên vận quốc tế 8 Thực tập phục vụ hành khách trên tàu
4 Ngoại ngữ chuyên ngành 9 Nghiệp vụ trư­ởng ga
5 Vệ sinh, y tế cộng đồng 10 Thực tập tr­ưởng ga

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!