Các Nội Dung Cơ Bản Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp – Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn.

Mô tả nội dung các học phần

 1. Giáo dục chính trị

          Học phần này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội, con người, những nội dung cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về tự nhiên, xã hội, con người, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có cái nhìn khoa học, khách quan đối với các vấn đề tự nhiên, xã hội, con người, biết phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội, biết sống hòa nhập với cộng đồng và môi trường. Tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

TRUONG KINH TE BINH PHUOC

 1. Pháp luật

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung bao gồm: Một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể giải thích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam, vận dụng được kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

 1. Giáo dục Quốc phòng – An ninh

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công tác Quốc phòng – An ninh. Nội dung bao gồm: Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh, chính trị quân sự lực lượng dân quân tự vệ, kỹ thuật và chiến thuật quân sự, kỹ thuật sử dụng vũ khí thông thường.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng – An ninh, về cấu tạo, nguyên lý và sử dụng được một số vũ khí bộ binh thông thường, thành thạo điều lệnh đội ngũ, biết vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện nếp ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, kỷ luật và ý thức được trách nhiệm của bản thân cùng toàn Đảng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

 1. Giáo dục thể chất

          Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất.

           Nội dung bao gồm: Ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với sự phát triển của cơ thể, bài thể dục buổi sáng, chạy bền, chạy cự li ngắn, nhảy cao nằm nghiêng. Ngoài ra, chương trình có thể còn được bổ sung các nội dung như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Bơi lội.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tự rèn luyện thân thể, hình thành lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở.

 1. Ngoại ngữ

          Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, các tình huống giao tiếp đơn giản, phổ thông và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản, có khả năng giao tiếp được bằng ngoại ngữ với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết và có thể đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu bằng ngoại ngữ được học với sự trợ giúp của từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho người học nâng cao kiến thức và ý thức về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và giao tiếp.

 1. Tin học

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tin học đại cương. Nội dung bao gồm các vấn đề căn bản về công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn điện tử – Power Point và Internet.

           Sau khi học xong học phần này, người học biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán thống kê, biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet, đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hóa, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, chủ động trong suy nghĩ và hành động.

 1. Khởi tạo doanh nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng thông thường về khởi tạo một doanh nghiệp. Học phần này bao gồm các nội dung: Doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp, kinh doanh và định hướng ngành nghề kinh doanh, các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch kinh doanh.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và kinh doanh, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh trong một lĩnh vực của nền kinh tế.

Bình Phước] Học Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin Tại Bình Phước

 1. Kỹ năng giao tiếp

            Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức chung và các kỹ năng thông thường về giao tiếp trong nhà trường, trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc.

            Học phần này bao gồm các nội dung: Những yếu tố cơ bản của quá trình giao tiếp; nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp; cách thức tổ chức các cuộc họp tại nơi làm việc; kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc; kỹ năng viết thư và báo cáo công việc.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được ý nghĩa và sự cần thiết của giao tiếp; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp; thực hiện hiệu quả các cuộc giao tiếp thông thường qua bày tỏ thái độ, lời nói và viết thư; có khả năng phát triển và duy trì giao tiếp thân thiện tại nơi làm việc; có khả năng tổ chức và điều tiết tốt các cuộc họp tại nơi làm việc và thực hiện được các kỹ năng phỏng vấn thông thường.

 1. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng, nhiên liệu, tài nguyên hiện nay; các chính sách về sử dụng năng lượng của nước ta cũng như của một số quốc gia trên thế giới.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày và giải thích được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về năng lượng và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các dạng năng lượng mới; các chính sách sử dụng năng lượng của nước ta cũng như một số quốc gia trên thế giới, quá trình sản xuất, truyền tải, cung cấp, phân phối và sử dụng điện năng. Đồng thời, giúp người học hình thành được ý thức, thái độ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền, giáo dục cho những người xung quanh ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

 1. Kinh tế chính trị

Học phần này cung cấp cho người học những vấn đề chung về kinh tế chính trị như đối tượng, phương pháp nghiên cứu, nền sản xuất xã hội, các quy luật sản xuất hàng hoá và tái sản xuất. Học phần này cũng đề cập tới những vấn đề cơ bản về kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được các quy luật cơ bản chi phối sự vận động và phát triển kinh tế, đồng thời hiểu được chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 1. Kinh tế vi mô

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nghiên cứu ứng xử của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên các loại thị trường, thông qua đó xác định giá cả thị trường về xuất, nhập lượng các sản phẩm và dịch vụ, dựa trên các lý thuyết về người tiêu dùng, lý thuyết cung cầu, lý thuyết về doanh nghiệp và các loại thị trường.

            Sau khi học xong, người học có khả năng hiểu biết được những kiến thức căn bản về kinh tế vi mô với các khái niệm như cung cầu, giá thị trường, độ co giãn, các nguyên tắc lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng và người sản xuất, để người học biết và dùng đúng các thuật ngữ chuyên môn. Từ đó, người học có thể tính toán và đưa ra giá cả hợp lý khi quyết định về giá cả sản phẩm nhằm tăng doanh thu hay lợi nhuận.

 1. Marketing căn bản

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, phạm vi đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển, khách hàng và phương pháp tiếp cận với khách hàng, thị trường và phân đoạn thị trường, định vị thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm, chu kỳ đời sống sản phẩm và các nhân tố hợp thành Marketing Mix.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng phân biệt được marketing truyền thống và marketing hiện đại; nhận diện được thị trường và khách hàng; mô tả được tiến trình mua của khách hàng tiêu dùng; phân tích được mô hình và đặc trưng các giai đoạn của chu kỳ sống của một sản phẩm cụ thể; sử dụng được các phương pháp định giá và biết lựa chọn các chính sách giá hiệu quả cho doanh nghiệp; biết lựa chọn loại kênh phân phối và chính sách phân phối đối với sản phẩm của một doanh nghiệp giả định.

 1. Nguyên lý thống kê

            Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các phương pháp thống kê được ứng dụng trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra quyết định trong quản lý, một số phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thống kê nhằm tìm ra bản chất và tính quy luật thống kê của các hiện tượng kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu, làm cơ sở để có thể ra các quyết định trong kinh doanh.

 1. Luật kinh tế

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về triết lý, bản chất, vai trò và chức năng của pháp luật kinh tế đối với môi trường kinh doanh, nội dung cơ bản của các loại luật kinh tế (Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật cạnh tranh); các quy định pháp lý hiện hành về hợp đồng kinh tế.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng lựa chọn hình thức tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; hiểu biết cách thức thiết lập và thực hiện một giao dịch thương mại bằng hình thức hợp đồng tránh sai sót để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp doanh nghiệp; hiểu rõ cách thức giải quyết các tranh chấp và yêu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh giữa các chủ thể liên quan.

 1. Nguyên lý kế toán

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về khái niệm, vai trò, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán trong nền kinh tế thị trường; các phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán; phương pháp tính giá thành; phương pháp tổng hợp cân đối; sổ kế toán và các hình thức kế toán; tổ chức công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày và giải thích các khái niệm, các thuật ngữ kế toán cơ bản và sử dụng các phương pháp kế toán để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

 1. Tài chính – Tiền tệ

Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về tài chính, khái quát về hệ thống tài chính và các khâu trong hệ thống tài chính cũng như mối quan hệ của chúng trong hệ thống tài chính. Học phần cũng giới thiệu các khái niệm cơ bản về tiền tệ, lạm phát tiền tệ, cung cầu tiền tệ và Ngân hàng Trung ương.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về tài chính, tiền tệ; có khả năng nhận thức và phân tích được những hiện tượng tài chính, tiền tệ trong đời sống kinh tế xã hội, làm tiền đề cho việc tiếp cận và học tập các môn chuyên ngành sau này.

 1. Soạn thảo văn bản

Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm chung về văn bản và văn bản quản lý hành chính nhà nước, thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản nói chung, phương pháp soạn thảo một số văn bản thông dụng (tờ trình, báo cáo, quyết định cá biệt, biên bản, công văn, giấy mời họp, hợp đồng lao động) nói riêng.

            Sau khi học xong học phần này người học có khả năng phân loại được các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước, soạn thảo được một số văn bản thông dụng trong công việc hàng ngày ở đơn vị công tác.

 1. Quản trị học

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị như: Khái niệm và bản chất của quản trị, nhà quản trị, môi trường quản trị, các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại), các chức năng quản trị (hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm tra, kiểm soát). Học phần cũng cập nhật một số vấn đề mới về quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và ra quyết định, quản trị sự thay đổi, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của một doanh nghiệp.

            Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được những vấn đề cơ bản về quản trị; có kỹ năng cơ bản trong công tác lập kế hoạch; tổ chức, điều hành và kiểm tra thực hiện kế hoạch để vận dụng vào thực tiễn công tác sau này.

 1. Tài chính quốc tế

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, vai trò của tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia; tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế; tài trợ quốc tế của nhà nước; thuế quan và liên minh thuế quan.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được sự hình thành, phát triển của tài chính quốc tế, phân tích được các đặc điểm của tài chính quốc tế; trình bày và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế. Ngoài ra, người học hiểu được các nội dung cơ bản liên quan tới tài trợ quốc tế của nhà nước cũng như thuế quan và liên minh thuế quan.

 1. Kinh tế quốc tế

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để hiểu biết quan hệ kinh tế giữa các nước thông qua các hình thức: Thương mại quốc tế, trao đổi quốc tế về vốn, sức lao động, khoa học công nghệ trên thị trường thế giới; những ảnh hưởng của kinh tế thế giới tới kinh tế của mỗi quốc gia và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng hiểu và nhận thức được những vấn đề cơ bản của kinh tế quốc tế; những ảnh hưởng của các hiện tượng kinh tế thế giới tới tình hình kinh tế của Việt Nam; hiểu và trình bày được những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó biết vận dụng các kiến thức đã học vào công tác thực tiễn sau này.

 1. Tài chính doanh nghiệp 1

            Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức liên về tổng quan về tài chính doanh nghiệp bao gồm các khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tài chính doanh nghiệp; nội dung và phương pháp xác định chi phí, doanh thu, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

            Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được vai trò, chức năng và nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp. Đồng thời có khả năng lập kế hoạch chi phí kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận và xây dựng được phương án phân phối lợi nhuận hiệu quả.

 1. Kế toán tài chính doanh nghiệp 1

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nội dung và phương pháp hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ: Vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn, các loại vật tư, tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng lập được các chứng từ kế toán: Phiếu thu, phiếu chi, lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, séc, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng phân bổ tiền lương, bảng phân bổ vật liệu, bảng tính giá thành; ghi sổ kế toán tổng hợp, chi tiết và lập các báo cáo kế toán tài chính liên quan đến vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn, các loại vật tư, tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp.

 1. Thuế

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thuế như sự ra đời, phân loại, đặc điểm, vai trò, các yếu tố cấu thành của thuế; nội dung của một số sắc thuế cơ bản: Thuế môn bài, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế liên quan đến nhà đất và một số khoản phí, lệ phí.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng hiểu được nghĩa vụ thuế của công dân đối với nhà nước; tự xác định được các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan phải nộp vào ngân sách nhà nước.

 1. Thống kê doanh nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những phương pháp thống kê trong doanh nghiệp, kỹ thuật thu nhận, xử lý và phân tích thống kê doanh nghiệp.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vận dụng các phương pháp thống kê trong việc thu nhận, xử lý và phân tích các thông tin thống kê kinh tế trong doanh nghiệp, cung cấp các thông tin phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

 1. Tài chính doanh nghiệp 2

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về vốn kinh doanh; cơ cấu vốn, nguồn tài trợ của doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro; các phương án đầu tư trong doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng lập được kế hoạch khấu hao tài sản cố định, kế hoạch vốn lưu động trong doanh nghiệp; quản lý vốn kinh doanh một cách hiệu quả; xác định được giá trị theo thời gian của một khoản tiền, một dòng tiền; phân tích được báo cáo tài chính doanh nghiệp cũng như lựa chọn được dự án đầu tư tối ưu cho doanh nghiệp.

 1. Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nội dung và phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ: Bán hàng, xác định kết quả kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản phải trả; cơ sở và phương pháp lập hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng lập được hóa đơn bán hàng; thu nhận, xử lý và phân loại chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán tổng hợp, chi tiết và lập các báo cáo kế toán tài chính liên quan đến bán hàng, xác định kết quả kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản phải trả; lập được hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính) trong các doanh nghiệp.

 1. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại; nghiệp vụ huy động vốn; hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; các dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại, nghiệp vụ về cho vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, cho thuê tài chính và các rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng phân tích tổng quát về ngân hàng thương mại; lập và thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng; thực hiện một số kỹ thuật nghiệp vụ cho vay thông thường và đặc biệt, kỹ thuật thu nợ và xử lý các khoản nợ của khách hàng.

 1. Phân tích tài chính doanh nghiệp

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích tình hình và kết quả hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh; đánh giá thực trạng triển vọng tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để phân tích tình hình tài chính và đưa ra được chiến lược, các kế hoạch về tài chính trong tương lai của một doanh nghiệp sản xuất.

 1. Bảo hiểm

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bảo hiểm như bản chất, vai trò của bảo hiểm; nội dung các loại hình bảo hiểm đang triển khai ở Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm kinh doanh (bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm con người).

            Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và trình bày được đặc điểm, đối tượng, phạm vi áp dụng, phương thức, thủ tục bồi thường và chi trả đối với từng loại hình bảo hiểm; có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp sau này.

 1. Thị trường chứng khoán

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về thị trường chứng khoán; sở giao dịch chứng khoán; hàng hoá lưu thông trên thị trường chứng khoán; giá cả các loại chứng khoán; mối quan hệ ngân hàng, doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.

            Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán; vai trò, những mặt tích cực và tiêu cực của thị trường chứng khoán; nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán. Đồng thời có khả năng trình bày được các nghiệp vụ giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện được các giao dịch và có thể tham gia hoạt động chứng khoán.

 1. Thẩm định dự án đầu tư

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về thẩm định dự án đầu tư, phân tích tài chính, phân tích kinh tế, phân tích hiệu quả xã hội, đánh giá kinh tế vá tác động xã hội của dự án trên một số lĩnh vực: Giao thông, giáo dục, y tế, môi trường.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng sử dụng được các công cụ thích hợp để phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án. Từ đó, nhận diện những lợi ích cũng như chi phí của dự án để nâng cao hiệu quả chi đầu tư.

 1. Thực tập nghề nghiệp

Học phần này củng cố cho người học những kiến thức trọng tâm và kỹ năng thực hành cơ bản về nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán tài chính, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, kỹ năng lập báo cáo tài chính. Từ đó, vận dụng những kỹ năng và kiến thức vào thực tế công tác tài chính – kế toán trong doanh nghiệp.

            Sau khi thực hiện xong học phần này, người học có khả năng thực hiện được các thao tác kỹ thuật trong các nghiệp vụ tài chính – kế toán doanh nghiệp; có thể tiếp cận thực tế, có khả năng làm việc dưới hình thức tập sự tại các đơn vị thực tập tốt nghiệp.

 1. Thực tập tốt nghiệp

Học phần này nhằm củng cố và liên kết kiến thức cho người học, giúp người học làm quen với các nghiệp vụ tài chính – kế toán thực tế phát sinh tại các doanh nghiệp. Người học thực tập tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng thực hiện được quy trình và phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ tài chính – kế toán phát sinh trong doanh nghiệp và trong ngân hàng thương mại thông qua việc lập và sử dụng các chứng từ kế toán.

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Đ/c: KCN Đồng Xoài I, QL.14, Xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0966.33.55.00

Email: binhphuoc.ktktbp@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/trungcapbinhphuoc/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/zBJruECWFoSWh6Ht1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!